FANDOM


Definirea sistemului termodinamic se face în viziunea microscopică asupra substanţei, tinând cont de structura discretă a acesteia.

Sistem termodinamic Edit

Prin sistem termodinamic se înţelege un sistem fizic delimitat de mediul exterior printr-o suprafaţă reală sau imaginară, relizat din unul sau mai multe corpuri macroscopice, conţinând o cantitate finită de substanţă, care este alcătuită dintr-un număr mare de particule elementare constituente(molecule, atomi, electroni liberi, etc.)

Constitue sisteme termodinamice:orice formă geometrică solidă, orice lichid aflat într-un vas, orice gaz aflat într-o incintă, orice amestec solid, lichid, gazos sau mixt, organismele biologice etc. Sistemele termodinamice pot fi:

  • Izolate, dacă sitemul nu schimbă nici energie şi nici substanţă cu mediul exterior;
  • Închise, dacă sitemul schimbă doar energie, nu şi substanţă cu mediul exterior;
  • Deschise, dacă sitemul schimbă şi energie, şi substanţă cu mediul exterior.

Parametrii de stare ai unui sistem termodinamic.

Pentru a putea studia starea sau evoluţia unui sistem termodinamic, acestuia i se pot asocia o multitudine de parametri fizici definitorii, atât de natură macroscopică cât şi de natură microscopică.

Numărul gradelor de libertate ale unui sistem termodinamic îl constitue numărul parametrilor de stare independenţi aleşi pentru a descrie integral un anumit proces fizi. Alţi parametri consideraţi pentru descrierea respsctivului proces fizic se numesc parametri dependenti, aflându-se în relaţii matematice de legătură între e, precum şi cu parametri independenţi.

Starea unui sistem termodinamic. Dintre toţi parametri definitori posibili ai uni sistem termodinamic se aleg acei parametri care descriu un proces fizic din punct de vedere alinteresului asupra acestuia. Mulţimea parametrilor consideraţi descriu starea sistemului termodinamic. Când un sistem nu evolueaza, sistemul termodinamic se află în stare staţionară, iar când evoluează se află în stare nestaţionară.

Postulatul fundamental al termodinamicii


Unsistem terodinamic izolat de madiul exterior şi aflat într-o stare de neechilibru va evolua spre o stare de echilibru termodinamic, în care va ajunge după un interval de timp şi pe care nu o va părăsi de la sine.

Mărimi energetice specifice sistemelor termodinamice Edit

Energia intenă a unui sistem termodinamic U este o mărime fizicăscalară de stare a unui sistem termodinamic. Particulele constituente ale unei substanţe se află într-o continuă mişcare de agitaţie termică. La un moment dat, fiecare particulă posedă o emergie cinetică dată de natura particulei şi de conjunctura în care se află cu particulele vecine.

Căldura Q este o mărime fizică scalară de proces care măsoară transferul de energie prin contact termic între sistemele termodinamice în procesele care au loc între acestea. Căldura se măsoară, în S.I., în jouli (J), ca şi energia. Caloria este unitatea de măsură tolerată în tehnică: 1 cal = 4,18 J (echivalentul caloriei în jouli).

Contacte între sisteme termodinamice Edit

Contactul între un sistem termodinamic şi un alt sistem din mediul exterior lui se realizează atunci când sistemul dat nu mai e izolat de mediul exterior, având loc interacţiuni cu calălalt sistem. Contactul dintre cele două sisteme poate fi:

  • Contact mecanic, atunci când schimbul de energie dintre sisteme se face prin lucrul mecanic realizat de forţele efectuate de unl dintre sisteme asupra celuilalt;
  • Contact termic, atunci când schibul de energie dintre sisteme se face exclusiv prin căldură;
  • Contact prin shimb de substanţă între cele două sisteme.

Proces termodinamic Edit

Termodinamica studiază sistemele termodinamice care scimbă enrgie cu exteriorul sub formă de căldură şi de lucru mecanic. Procesul termodinamic se defineşte ca fiind un sistem termodinamic dintr-o stare de echilibru în altă stare de echilibru. Procesul termodinamic mai poartă şi numele de transformare de stare.

Clasificarea proceselor termodinamice din punct de vedere al evoluţiei parametrilor de stare ai sistemului

  • Procesele cvasistatice se desfăşoară lent, parametrii de stare corespuzător stărilor intermediare pot fi determinaţi.
  • Procesele nestatice se desfăşoară rapid, dintr-o stare iniţială de echilibru într-o stare finală de echilibru. Parametrii stărilor intermediare nu se pot determina şi reprezenta grafic, deoarece nu sunt stări de echilibru.

Clasificarea proceselor termodinamice din punct de vedere al posibilităţii evoluţiei procesului termodinamic dintr-o stare în alta şi invers(în ambele sensuri)

  • Procese reversibile sunt acele procese în care evoluţia poate fi în ambele sensuri, iar stările intermediare de echilibru sunt aceleaşi în ambele sensuri ale evoluţiei.
  • Procese ireversibile sunt acele procese în care cel puţin una dintre condiţiile de definiţie ale proceselor reversibile nu este îndeplinită.